Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Opis zmiennych

OPIS DOSTĘPNYCH ZMIENNYCH

Poniżej znajduje się wykaz zmiennych, które można wykorzystać podczas tworzenia własnych lub modyfikacji istniejących szablonów wydruków.

Poniżej znajduje się wykaz zmiennych, które można wykorzystać podczas pracy z programem Grafik Dyżurów Pro, np. podczas tworzenia własnych lub modyfikacji istniejących szablonów dokumentów.

@_miejscowosc - miejscowość
@_adres - adres, ulica, nr domu
@_kod - kod pocztowy
@_firma - nazwa firmy
@_nip - NIP
@_uzytkownik - nazwa użytkownika
@_system_user_name - systemowa nazwa użytkownika komputera

@_symbol_dyzuru_8 - symbol dla dyżuru „8” (z danych konfiguracyjnych)
@_symbol_dyzuru_inny - symbol dla dyżuru o niestandardowym czasie trwania (z danych konfiguracyjnych)
@_symbol_dyzuru_dopr - symbol dla dyżuru równemu dopracowaniu grupy (z danych konfiguracyjnych)

@_miesiac - nazwa wybranego miesiąca
@_miesiac_nr - numer wybranego miesiąca
@_miesiac_ile_roboczych - ilość dni roboczych w wybranym miesiącu
@_miesiac_ile_calozmianowych - ilość dyżurów, o długości pierwszej zmiany, w wybranym miesiącu
@_miesiac_ile_dni - ilość dni w wybranym miesiącu
@_rok - wybrany rok
@_data - bieżąca data

@_grupa_nazwa - nazwa wybranej grupy pracowników
@_grupa_skrot - skrócona nazwa grupy
@_grupa_normatyw - normatyw miesięczny dla wybranej grupy pracowników
@_grupa_dopracowanie - dopracowanie dla wybranej grupy pracowników
@_grupa_kolor_rgb - kolor przypisany grupie w formacie RGB

@_dzien_nr - numer kolejny dnia
@_dzien_klasa_tytul - nazwa "klasy" dla języka HTML, pozwalająca sformatować nagłówek tabeli z podziałem na dni świąteczne i zwykłe (wiersz w tabeli z tytułami kolumn)
@_dzien_klasa - nazwa "klasy" dla języka HTML, pozwalająca sformatować tabelę z podziałem na dni świąteczne i zwykłe
@_1n_dzien_klasa - nazwa "klasy" dla języka HTML, dla pierwszego dnia następnego miesiąca, pozwalająca sformatować tabelę z podziałem na dni świąteczne i zwykłe
@_dzien_nazwa - nazwa dnia
@_dzien_nazwa_krotka - krótka nazwa dnia
@_dzien_uwagi - notatki dla dnia
@_dzien_id - symbol cyfrowy dnia tygodnia (1-niedziela, 2-poniedziałek ... 7-sobota)
@_dzien_nr_tydz_graf - numer dnia tygodnia grafikowego (od 1 do 7) liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (dla prawidłowego działania muszą być otwarte wszystkie miesiące okresu rozliczeniowego)

@_zmiana_symbol[_nr_zmiany] - symbol dyżuru całozmianowego
@_zmiana_nazwa[_nr_zmiany] - nazwa zmiany
@_zmiana_od[_nr_zmiany] - godzina, od której zaczyna się zmiana robocza
@_zmiana_od_pd[_nr_zmiany] - godzina, od której zaczyna się zmiana robocza, wyrażona jako procent doby
@_zmiana_do[_nr_zmiany] - godzina, o której kończy się zmiana robocza
@_zmiana_do_pd[_nr_zmiany] - godzina, o której kończy się zmiana robocza, wyrażona jako procent doby
@_zmiana_ile[_nr_zmiany] - czas trwania zmiany
@_zmiana_ile_pd[_nr_zmiany] - czas trwania zmiany, wyrażony jako procent doby
@_zmiana_nr[_nr_zmiany] - numer zmiany roboczej
@_zmiana_ile_dyz[_nr_zmiany] - ilość dyżurów na zmianie (bez względu na ich czas trwania)
@_zmiana_obsada_srednia[_nr_zmiany] - wyliczona średnia obsada, uwzględniająca różne czasy trwania dyżurów
@_dyzur_kto[_nr_zmiany] - skrócone nazwy pracowników mających dyżur na wybranej zmianie
Jeżeli, któraś z powyższych sześciu zmiennych zostanie zawarta pomiędzy <_ZMIANA> a </ZMIANA>, wówczas nawiasy kwadratowe oraz numer zmiany pomiędzy nimi nie muszą być podawane

@_ilosc_zmian[liczba] - ilość zmian roboczych dla danej grupy, zamiast [liczba] można podać liczbę zwiększającą zwracaną liczbę zmian, np. dla liczby zmian równej 2 zmienna @_ilosc_zmian zwróci liczbę 2, a zmienna @_ilosc_zmian3 zwróci liczbę 5
@_dzien_kto_8 - lista pracowników, którzy w danym dniu pełnią dyżur na zmianie "8"
@_dzien_kto_dopr - lista pracowników, którzy w danym dniu pełnią dyżur o czasie trwania równym dopracowaniu
@_dzien_kto_inny - lista pracowników, którzy w danym dniu pełnią dyżur o nietypowym czasie trwania
@_dzien_kto_urlopy - lista pracowników, którzy w danym dniu pozostają na urlopie wypoczynkowym
@_dzien_kto_wolne - lista pracowników, którzy w danym dniu mają dzień wolny
@_dzien_kto_wolne_1 - lista pracowników, którzy w danym dniu mają dzień wolny za pracę w niedzielę
@_dzien_kto_wolne_5 - lista pracowników, którzy w danym dniu mają dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy
@_dzien_kto_wolne_7 - lista pracowników, którzy w danym dniu mają dzień wolny za pracę w sobotę
@_dzien_kto_wolne_s - lista pracowników, którzy w danym dniu mają dzień wolny za pracę w święto
@_dzien_kto_zwolnienia - lista pracowników, którzy w danym dniu pozostają na zwolnieniu lekarskim
@_dzien_kto_inne_wolne - lista pracowników, którzy w danym dniu są nieobecni z innego powodu
@_dzien_ile_dyz - ilość rozpisanych dyżurów w danym dniu
@_dzien_max_dyz_tydz - największa ilość rozpisanych dyżurów w ciągu dnia w danym tygodniu (tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli)

@_suma_wypr - suma wszystkich wypracowanych godzin (przez wszystkich pracowników)
@_suma_wypr_url - suma wszystkich wypracowanych jako urlopy godzin (przez wszystkich pracowników)
@_dyzur_typ - numer zmiany, na której wypada początek dyżuru
@_dyzur_zmiana - nazwa zmiany, na której wypada początek dyżuru
@_dyzur_uwagi - notatka dodana do dyżuru
@_dyzur_forma_symbol - symbol formy zatrudnienia, w ramach której został wystawiony dyżur
@_dyzur_forma_nazwa - nazwa formy zatrudnienia, w ramach której został wystawiony dyżur
@_dyzur_symbol - symbol dyżuru
@_dyzur_wolne_symbol - symbol dyżuru lub wolnego, w zależności od tego co jest w danym dniu wstawione
@_dyzur_grupa_skrot - nazwa krótka grupy, w której wstawiono dyżur
@_dyzur_grupa_skrot_bez_biez - nazwa krótka grupy, w której wstawiono dyżur, jeżeli jest ona inna niż bieżąca
@_dyzur_ile_suma - suma czasów trwania dyżurów pracownika w ciągu doby (możliwy sumowanie dyżurów określonego typu, np. @_dyzur_ile_suma|1 dla wstawionych jako Etat)
@_dyzur_ile - czas trwania dyżuru
@_dyzur_ile_minut - czas trwania dyżuru wyrażony w minutach
@_dyzur_ile_pd - czas trwania dyżuru wyrażony jako procent doby
@_dyzur_ile_d - ilość godzin "dziennych" przypadających na dyżur
@_dyzur_ile_n - ilość godzin "nocnych" przypadających na dyżur
@_dyzur_ile_s - ilość godzin "świątecznych" przypadających na dyżur
@_dyzur_ile_dyz - czas trwania dyżuru (przypisany do dnia, w którym rozpoczął się dyżur)
@_dyzur_ile_dyz_d - ilość godzin "dziennych" przypadających na dyżur (przypisane do dnia, w którym rozpoczął się dyżur)
@_dyzur_ile_dyz_s - ilość godzin "świątecznych" przypadających na dyżur (przypisane do dnia, w którym rozpoczął się dyżur)
@_dyzur_ile_dyz_g - czas trwania dyżuru łącznie z godzinami nadliczbowymi (przypisany do dnia, w którym rozpoczął się dyżur)
@_dyzur_od - godzina rozpoczęcia dyżuru
@_dyzur_od_pd - godzina rozpoczęcia dyżuru wyrażona jako procent doby
@_dyzur_do - godzina zakończenia dyżuru
@_dyzur_do_pd - godzina zakończenia dyżuru wyrażona jako procent doby
@_dyzur_oddo - godzina rozpoczęcia oraz zakończenia dyżuru
@_dyzur_oddo_g - godzina rozpoczęcia oraz zakończenia dyżuru, z uwzględnieniem godzin nadliczbowych
@_dyzur8_do - godzina zakończenia dyżuru "8"
@_dopracowanie_do - godzina zakończenia dyżuru, o czasie trwania równemu dopracowaniu
@_dyzur_nadgodz - ilość godzin nadliczbowych
@_dyzur_nadgodz_od - godzina rozpoczęcia godzin nadliczbowych
@_dyzur_nadgodz_do - godzina zakończenia godzin nadliczbowych
@_dyzur_100_nadgodz - ilość godzin nadliczbowych liczonych jako 100%
@_dyzur_50_nadgodz - ilość godzin nadliczbowych liczonych jako 50%
@_dyzur_med_nadgodz - ilość godzin nadliczbowych przypisanych do dyżuru medycznego
@_dyzur_med_100_nadgodz - ilość godzin nadliczbowych liczonych jako 100% przypisanych do dyżuru medycznego
@_dyzur_med_50_nadgodz - ilość godzin nadliczbowych liczonych jako 50% przypisanych do dyżuru medycznego
@_dyzur_wolne_ile - ilość godzin dyżuru lub wolnego, jeśli jest ono wstawione
@_dyzur_wolne_dyz_ile - ilość godzin dyżuru lub wolnego, jeśli jest ono wstawione
@_wolne_ile[_symboldniawolnego] - ilość godzin wolnego
@_wolne_typ - typ wolnego (pobierany z konfiguracji, zakładka "Urlopy")
@_wolne_nazwa - nazwa wolnego (pobierana z konfiguracji, zakładka "Urlopy")

@_1n_dzien_symbol - symbol dyżuru w pierwszym dniu następnego miesiąca
@_1n_dzien_ile_d - ilość godzin "dziennych" przypadających na dyżur w pierwszym dniu następnego miesiąca
@_1n_dzien_ile_n - ilość godzin "nocnych" przypadających na dyżur w pierwszym dniu następnego miesiąca
@_1n_dzien_ile_s - ilość godzin "świątecznych" przypadających na dyżur w pierwszym dniu następnego miesiąca

@_prac_nr - numer porządkowy pracownika
@_prac_nazwisko - nazwisko pracownika
@_prac_imie - imię pracownika
@_prac_skrot - skrócona nazwa pracownika
@_prac_adres - adres pracownika
@_prac_poczta - poczta
@_prac_kod - kod pocztowy
@_prac_telefon - telefon
@_prac_email - e-mail
@_prac_stanowisko - stanowisko zajmowane przez pracownika

@_prac_etat - wymiar etatu
@_prac_nadpr_z_poprz_mies - nadpracowanie/niedopracowanie z poprzedniego miesiąca
@_prac_reczna_korekta_normatywu - ręczna korekta normatywu

@_prac_urlop_wyp_poz - całkowita ilość urlopu wypoczynkowego pozostała do wykorzystania
@_prac_urlop_wyp_poz_pop_rok - ilość urlopu wypoczynkowego pozostała do wykorzystania z poprzedniego roku
@_prac_urlop_wyp_poz_ten_rok - ilość urlopu wypoczynkowego pozostała do wykorzystania z bieżącego roku
Uwaga: Zmienne dotyczące urlopu zwracają dane aktualne na dzień generowania wydruku. Tzn. jeżeli z jakiegoś powodu trzeba będzie wygenerować wydruk dla jakiegoś wcześniejszego miesiąca to dane urlopowe wykazane na wydruku będą i tak dotyczyły dnia bieżącego.

@_prac_pesel - PESEL pracownika
@_prac_wyksztalcenie - wykształcenie pracownika
@_prac_kursy - kursy i szkolenia ukończone przez pracownika
@_prac_inne1 - dane dodatkowe dotyczące pracownika
@_prac_inne2 - dane dodatkowe dotyczące pracownika
@_prac_inne3 - dane dodatkowe dotyczące pracownika
@_prac_kolor_rgb - kolor przypisany pracownikowi w formacie RGB
@_prac_forma_zatrudnienia - nazwa domyślnej formy zatrudnienia przypisana pracownikowi

@_prac_normatyw - normatyw pracownika w wybranym miesiącu
@_prac_normatyw_bu - normatyw pracownika w wybranym miesiącu pomniejszony o wymiar urlopu
@_prac_suma_wypr - sumaryczna ilość godzin wypracowanych w wybranym miesiącu z godzinami nadl.
@_prac_suma_wypr_bn - sumaryczna ilość godzin wypracowanych w wybranym miesiącu bez godzin nadliczbowych
@_prac_suma_dyzur - sumaryczna ilość godzin, przypadających na dyżury, wypracowanych w wybranym miesiącu z godzinami nadl.
@_prac_suma_dyzur_bn - sumaryczna ilość godzin, przypadających na dyżury, wypracowanych w wybranym miesiącu bez godzin nadliczbowych
@_prac_suma_d[symbol(e) dnia] - sumaryczna ilość godzin "dziennych" wypracowanych w wybranym miesiącu. Może być ograniczona do wybranych dni, np.. sobót i niedziel @prac_suma_d71 (1 oznacza niedzielę, 2 poniedziałek, itd.. aż do soboty oznaczanej jako 7)
@_prac_suma_n - sumaryczna ilość godzin "nocnych" wypracowanych w wybranym miesiącu
@_prac_suma_n_ilosc - ilość dyżurów "nocnych" w wybranym miesiącu
@_prac_suma_s - sumaryczna ilość godzin "świątecznych" wypracowanych w wybranym miesiącu
@_prac_suma_ab - sumaryczna ilość godzin wolnego w wybranym miesiącu
@_prac_suma_g1 - sumaryczna ilość godzin nadliczbowych "50%" wypracowanych w wybranym miesiącu
@_prac_suma_g2 - sumaryczna ilość godzin nadliczbowych "100%" wypracowanych w wybranym miesiącu
@_prac_suma_gn - sumaryczna ilość godzin nadliczbowych "50%" oraz "100%" wypracowanych w wybranym miesiącu
@_czy_prac_ma_gn|’treść jeżeli tak’|’treść jeżeli nie’ - w zależności czy pracownik ma wypracowane godziny nadliczbowe, wstawiana jest treść zdefiniowana przez użytkownika jako tak lub nie
@_prac_suma_g1_dm - sumaryczna ilość godzin nadliczbowych "50%" wypracowanych w wybranym miesiącu przypisana do dyżurów medycznych
@_prac_suma_g2_dm - sumaryczna ilość godzin nadliczbowych "100%" wypracowanych w wybranym miesiącu przypisana do dyżurów medycznych
@_prac_suma_gn_dm - sumaryczna ilość godzin nadliczbowych "50%" oraz "100%" wypracowanych w wybranym miesiącu przypisana do dyżurów medycznych
@_prac_roznica_normatyw - różnica pomiędzy ilością godzin wypracowanych a normatywem miesięcznym
@_prac_roznica_normatyw_pracownika - różnica pomiędzy ilością godzin wypracowanych a normatywem miesięcznym pracownika
@_prac_roznica_normatyw_pracownika_bn - różnica pomiędzy ilością godzin wypracowanych a normatywem miesięcznym pracownika bez godzin nadliczbowych
@_prac_roznica_normatyw_pracownika_bu - różnica pomiędzy ilością godzin wypracowanych a normatywem miesięcznym pracownika bez dni wolnych

Symbole dni wolnych:
a - na żądanie,
u - wypoczynkowy,
m - macierzyński,
w - wychowawczy,
s - szkoleniowy,
z - zwolnienie,
o - opieka nad dzieckiem,
i - inny,
n - nieusprawiedliwiony,
b - bezpłatny
d - zwolnienie na dziecko
r - opieka nad członkiem rodziny
1 - wolne za niedzielę/święto,
7 - wolne za sobotę,
5 - wolne wynikające z 5-dniowego tygodnia pracy
9 - wolne za święto,
h - rehabilitacyjny
k - okolicznościowy
j - ojcowski
t - tacierzyński
c - rodzicielski
ż - dzień, w którym pracownik nie chce dyżuru,

@_wolne_typ_ilosc_[symbol(e)_dni_wolnych] - typ wolnego (pobierany z konfiguracji, zakładka "Urlopy") wraz z miesięczną ilością godzin wolnego danego typu
@_prac_wolne_suma_[symbol(e)_dni_wolnych] - ilość godzin wolnego w wybranym miesiącu
@_prac_ile_dyz_wol - ilość dyżurów i wolnych w miesiącu
@_prac_ile_dyz - ilość dyżurów w miesiącu
@_prac_ile_wol - ilość wolnych w miesiącu
@_wolne_do - numer dnia miesiąca, w którym kończy się wolne
@_wolne_ile_dni - czas trwania wolnego wyrażony w dniach
@_wolne_ile_dni_roboczych - czas trwania wolnego wyrażony w dniach roboczych
@_wolne_ile_godzin - czas trwania wolnego, wynikający z dyżurów rozpisanych w jego czasie, wyrażony w godzinach
@_wolne_ile_godzin_norma - czas trwania wolnego, wynikający z normatywu, wyrażony w godzinach

@_okres_nr - kolejny numer miesiąca spośród wchodzących w skład okresu rozliczeniowego
@_okres_miesiac_ile_dni_maks - maksymalna ilość dni miesiąca spośród wybranych do okresu rozliczeniowego
@_okres_miesiac - nazwa miesiąca
@_okres_ile_miesiecy - ilośc wybranych miesięcy składających się na okres rozliczeniowy
@_okres_od - pierwszy dzień okresu rozliczeniowego (data)
@_okres_do - ostatni dzień okresu rozliczeniowego (data)

@_okres_suma_normatyw - normatyw grupy dla rozpatrywanego okresu
@_okres_suma_dyzury_bn - suma godzin dyżurów wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_dyzury - suma godzin dyżurów wraz godzinami nadliczbowymi wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_nadgodz - suma godzin nadliczbowych wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_nadgodz_g1 - suma godzin nadliczbowych 50% wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_nadgodz_g2 - suma godzin nadliczbowych 100% wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_nadgodz_dm - suma godzin nadliczbowych dyżurów medycznych wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_nadgodz_g1_dm - suma godzin nadliczbowych 50% dyżurów medycznych wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_nadgodz_g2_dm - suma godzin nadliczbowych 100% dyżurów medycznych wypracowanych przez grupę w okresie
@_okres_suma_wolne - suma godzin wypracowanych przez grupę w okresie rozliczeniowym jako urlopy
@_okres_suma_wypr_bn - suma godzin wypracowanych przez grupę w okresie rozliczeniowym (dyżury + urlopy)
@_okres_suma_wypr - suma godzin wypracowanych przez grupę w okresie rozliczeniowym (dyżury + nadliczbowe + urlopy)

@_okres_suma_prac_normatyw - normatyw pracownika w całym okresie rozliczeniowym
@_okres_suma_prac_normatyw_bu - normatyw pracownika w całym okresie rozliczeniowym pomniejszony o rozpisane urlopy
@_okres_suma_prac_dyzury - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako dyżury
@_okres_suma_prac_wolne - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako urlopy
@_okres_suma_prac_wypr - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako dyżury i urlopy
@_okres_suma_prac_roznica_normatyw - różnica pomiędzy ilością godzin wypracowanych a normatywem pracownika w całym okresie rozliczeniowym
@_okres_suma_prac_nadl - suma godzin nadliczbowych wypracowanych w okresie rozliczeniowym
@_okres_suma_prac_d - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako zwykłe
@_okres_suma_prac_n - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako nocne
@_okres_suma_prac_s - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako świąteczne

@_wolne_opis_symbol - symbol urlopu nadany przez użytkownika w oknie Konfiguracja. Zmienna musi się znaleźć pomiędzy znacznikami WOLNE_OPIS
@_wolne_opis_nazwa - nazwa urlopu nadana przez użytkownika w oknie Konfiguracja. Zmienna musi się znaleźć pomiędzy znacznikami WOLNE_OPIS
@_status - status grafiku (niezatwierdzony/zatwierdzony)
@_typ_grafiku - typ grafiku (planowany, zrealizowany)
@_czy_zrealizowany|’treść jeżeli tak’|’treść jeżeli nie’ - w zależności czy typ grafiku to „zrealizowany”, wstawiana jest treść zdefiniowana przez użytkownika jako tak lub nie

@_symbol_dyzuru_8 - symbol dyżuru o czasie trwania dyżuru "8"
@_symbol_dyzuru_dopr - symbol dyżuru o czasie trwania równym dopracowaniu grupy
@_symbol_dyzuru_inny - symbol dyżuru o niestandardowym czasie trwania lub niestandardowej godzinie rozpoczęcia


@_dot_as_time_sep - ustawia kropkę zamiast dwukropka jako separator godzin i minut. Zmienna powinna być umieszczana na początku szablonu
@_clear_auto_eols - usuwa wszystkie automatyczne znaki końca linii. Zmienna powinna być umieszczana na początku szablonu
@_eol - znak końca linii
@_without_medical_duty_overtime - w obrębie znacznika <_NADGODZ> nie uwzględnia godzin nadliczbowych przypisanych do dyżurów oznaczonych jako medyczne

Dodatkowo:
- jeżeli zmienna przybiera wartość 0 (zero) i wartość ta ma być pokazana na wydruku to na końcu zmiennej należy dodać symbol 0 np. @_prac_suma_d0
- jeżeli wartość zmiennej to godzina i wymagany jest zapis w formacie: 00:00, to na końcu zmiennej należy dodać symbol : np. @_prac_suma_d:
- jeżeli wartość zmiennej to godzina i wymagany jest zapis w formacie dziesiętnym, to na końcu zmiennej należy dodać symbol # np. @_prac_suma_d#
- jeżeli wartość zmiennej jest równa zero i nic nie powinno być wyświetlone to na końcu zmiennej należy dodać symbol _ np. @_dyzur_ile_
- dla zmiennych dotyczących daty np. @_data można ustalić format zwracanej daty np. @_data|’yy-mm-dd’
- wartość zmiennej może być zależna od jej pierwotnej wartości np. @_nazwa_zmiennej|'wartość jeżeli prawda'|'wartość jeżeli fałsz'|'instrukcja warunkowa np. >0'

Ponadto w/w zmienne można umieszczać pomiędzy znacznikami:
<_DZIEN> zmienne* </DZIEN>, zmienne* dotyczące dni przybiorą wartości adekwatne do poszczególnych dni miesiąca, np. zapis w szablonie <_DZIEN>@_dzien_nr, </DZIEN> da na wydruku tekst 1, 2, 3, itd. aż do numeru ostatniego dnia danego miesiąca.
<_PRAC> zmienne* </PRAC>, zmienne* dotyczące pracowników przybiorą wartości adekwatne do kolejnych pracowników, np. zapis w szablonie <_PRAC>@_prac_nazwisko @_prac_imie, @_prac_suma_wypr <br></PRAC>da na wydruku listę pracowników z ilością wypracowanych w danym miesiącu godzin.
<_ZMIANA> zmienne* </ZMIANA>, zmienne* dotyczące zmian przybiorą wartości adekwatne do kolejnych zmian.
<_GRUPA> zmienne* </GRUPA>, zmienne* dotyczące grup pracowników przybiorą wartości adekwatne do kolejnych grup pracowników.
<_NADGODZ> zmienne* </NADGODZ>.
<_MIESIAC> zmienne* </MIESIAC>. zmienne* dotyczące okresu rozliczeniowego (zaczynające się od @_okres_)
<_WOLNE> zmienne* </WOLNE>. zmienne* dotyczące urlopu (zaczynające się od @_wolne_). W kalendarzu musi być „podświetlony” dzień, w którym wybrany pracownik ma wstawiony urlop.
<_WOLNE_OPIS> zmienne* </WOLNE_OPIS>. zmienne* dotyczące symboli i nazw urlopów, do wykorzystania w legendzie wydruku. Uwzgledniane są tylko te typy urlopów, które zostały wykorzystane w danym grafiku.

Znaczniki można zagnieżdżać w sobie, pilnując by liczba poziomów zagnieżdżenia nie przekroczyła dwóch, np.
<_PRAC>@_prac_nazwisko @_prac_imie
<_DZIEN>
@_dyzur_wolne_symbol
</DZIEN>
</PRAC>