Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dyżury

DODAWANIE, MODYFIKOWANIE I USUWANIE DYŻURÓW

Dodawanie dyżuruAby dodać nowy dyżur musi być wprowadzona przynajmniej jedna grupa pracowników, a w niej istnieć przynajmniej jeden pracownik. Dyżur można dodać pracownikowi aktualnie wybranemu na liście Pracownicy na kilka sposobów, m.in. poprzez:
 • kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie (cały czas trzymając wciśnięty przycisk myszy) przycisku Dyżur nad wybraną zmianę w kalendarzu i puszczenia przycisku myszy,
 • kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie (cały czas trzymając wciśnięty przycisk myszy) pozycji/nazwiska z listy pracowników nad wybraną zmianę w kalendarzu i puszczenia przycisku myszy,
 • wciśnięcie klawisza [Insert] na klawiaturze. Wówczas dyżur zostanie wstawiony aktulenie wybranemu Pracownikowi na aktualnie wybranej (klikniętej) na Kalendarzu zmianie,
 • kliknięcie prawym przyciskiem myszy na Kalendarzu na wybranej zmianie i wybranie opcji Dodaj dyżur. Wówczas dyżur zostanie wstawiony aktulenie wybranemu Pracownikowi na aktualnie wybranej (klikniętej) na Kalendarzu zmianie,
 • kliknięcie lewym przyciskiem myszy oraz wciśnięcie klawisza Control [Ctrl] i przeciągnięcie (cały czas trzymając wciśnięty przycisk myszy) już istniejącego dyżuru i przeciągnięcie go na wybraną zmianę w innym dniu,
 • kliknięcie na Kalendarzu na zmianie, na którą należy dodać dyżur. Następnie wciśnięcie i przytrzymanie na klawiaturze klawisza [Shift] i wciśnięcie klawisza(y) odpowiadających Nazwie krótkiej pracownika. Jeżeli nazwa krótka zawiera cyfry to nie mogą być one wprowadzane z klawiatury numerycznej.
Po wykonaniu jednej z powyższych akcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać czas trwania dyżuru spomiędzy:
 • 8 - wstawiony zostanie dyżur o czasie trwania określonym w oknie Edycja grupy > Normatyw > Czas trwania dyżuru "8" (domyślnie jest to 7 godz. 35 min.),
  jeżeli dodawany dyżur jest pierwszym w miesiącu dla wybranego pracownika, program zapyta czy rozpisać takie same dyżury na pozostałe dni miesiąca. W przypadku potwierdzenia program automatycznie doda dyżury "8" we wszystkie dni pracujące wybranego miesiąca.
  Jeżeli pracownik ma inny wymiar etatu niż 100% lub posiada wprwadzony ręcznie miesięczny normatyw inny niż normatyw grupy, to widoczne jest pole wyboru Pracownika. Jego zaznaczenie powoduje wyliczenie trwania dyżuru "8" na podstawie indywidualnego noramtywu pracownika.
 • Całą zmianę - wstawiony zostanie dyżur trwający całą zmianę roboczą,
 • Dopracowanie pracownika - wstawiony zostanie dyżur równy dopracowaniu wyliczonym dla pracownika na podstawie już rozpisanych dyżurów i wolnych, z uwzględnieniem zaimportowanych nadpracowań,
 • Dopracowanie grupy - wstawiony zostanie dyżur równy dopracowaniu wyliczonym dla grupy, na podstawie normatywu miesięcznego i długości zmiany,
 • Inny - wstawiony zostanie dyżur o czsie trwania wprowadzonym przez użytkownika,

Dodatkowo można określić do której grupy zostanie przypisany dyżur (lista W grupie) oraz w ramach jakiej formy zatrudnienia (domyślną formę zatrudnienia można przypisać pracownikowi w oknie edycji danych pracownika na zakładce Dodatkowe) zostanie on zrealizowany (lista Jako).

Aby przyspieszyć wstawianie dużuru trwającego całą zmianę podczas upuszczania "dyżuru" na kalendarz należy wcisnąć klawisz Control ([Ctrl] - znajduje się on w lewym dolnym rogu klawiatury).

Czas trwania oraz godzina rozpoczęcia już dodanego dyżuru mogą być zmienione po kliknieciu na nim prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Zmień.... Analogicznie można dopisać do dyżuru godziny nadliczbowe. Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia dyżuru wówczas należy przeciągnąć go do Kosza Kosz na dyżury lub kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń. By usunąć "hurtowo" wszystkie dyżury lub dyżury wybranego pracownika należy wybrać z menu opcję Dyżury > Usuń dyżury.

Dyżury można przenosić (poprzez przeciągnięcie go) pomiędzy dniami (lub zmianami), w których wybrany pracownik nie posiada jeszcze dyżuru.

Do każdego dyżuru można dodać krótki (maks. 30 znaków) komentarz w polu tekstowym Uwagi. Komentarz ten może być uwidoczniony na wydrukach.

Zaznaczenie opcji Na życzenie powoduje oznaczenie dyżuru jako dodanego "na życzenie" pracownika. Tak oznaczony dyżur staje się nieprzesuwalny i możliwy do usunięcia dopiero po potwierdzeniu. W oknie głównym, na kalendarzu opisy na kwadraciku symbolizującym taki dyżur, utworzone są pochyłą czcionką (kursywą).

Dla dyżuru oznaczonego jako Dyżur medyczny, przypisane do niego godziny nadliczbowe są dodatkowo wliczane do normatywu.

W przypadku zaznaczenia opcji Dyżur licz także jako godziny nadliczbowe cały czas trwania dyżuru zostanie również zaliczony jako godziny nadliczbowe, nawet jeżeli w polu Godziny nadliczbowe nie zostanie wporwadzona żadna wartość.